Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności


Miejskie Przedszkole  nr 12  w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mp12katowice.masternet.pl


Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Filmy, prezentacje nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Anna Gąbarczyk e-mail: a.gabarczyk@zsp7.katowice.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 209 55 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 

 
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676


Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście schodami znajdujące się od ulicy Ligockiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
  2. Przedszkole  nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  3. Przedszkole  nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  6. W budynku na parterze znajduje się hol. W holu znajdują się schody prowadzące na piętro. 
  7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

-strona posiada podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia liter

- podświetlane linki

- mapa strony w górnym lewym rogu

 

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 

 

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,128,237 unikalne wizyty